Odbiór w Gliwicach Gliwice (CH ARENA)
Firma OneFoto ul. Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1,
44-102 Gliwice (CH Arena)
Pn - Pt: 10:00 - 20:00, Sb 10:00 - 17:00
Odbiór w Rybniku Rybnik
Firma MPCOMP ul. Wodzisławska 159,
44-218 Rybnik
Pn - Pt: 10:00 - 16:00
Dane kontaktowe 32 494 30 75 lub 798 465 555 / fotomega@fotomega.pl
paynow Zakupy na raty: Raty CA Raty mBank

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.


SPIS TREŚCI:
I. Postanowienia ogólne
II. Zasady korzystania z Serwisu internetowego
www.fotomega.pl
III. Indywidualne konto Kupującego
IV. Ceny
V. Przedmiot sprzedaży
VI. Zamówienia
VII. Płatność
VIII. Dostawa
IX. Koszty dostawy
X. Uszkodzenia i braki w transporcie
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Niezgodność Towaru z umową, reklamacje
XIII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu
XIV. Odpowiedzialność
XV. Ochrona danych osobowych i prywatności
XVI. Pozostałe prawa i obowiązki
XVII. Spory
XVIII. Postanowienia przejściowe i końcowe


I. Postanowienia ogólne
1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają
:

a) Sprzedawca, Usługodawca, Właściciel Sklepu internetowegoMichał Pustelnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MPCOMP Michał Pustelnik, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem GP-398/2009, adres siedziby działalności: ul. Wodzisławska 159, 44-218 Rybnik, NIP 642-263-71-19, REGON 240635050, adres poczty elektronicznej: fotomega@fotomega.pl, nr telefonu 516 512 401 lub 798 465 555 lub  (+48)32 494 30 75 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
W godzinach pracy  - 10:00- 16:00 od poniedziałku - piątku
Adres magazynu :

MPCOMP Michał Pustelnik ul. Wodzisławska 159, 44-218 Rybnik
b) Klient, Kupujący – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia, nabywa produkty z oferty Sprzedawcy lub korzysta z innych usług, w tym z Usług finansowych za pośrednictwem Sklepu internetowego MPCOMP, zwanego w dalszej części regulaminu również Sklepem.
c)Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów
e) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
f) Sklep Internetowy/ Serwis internetowy (zwany dalej też Sklepem) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotomega.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
g) Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
h) Usługa finansowa – umowa ubezpieczenia Towaru zawierana przez Klienta z ubezpieczycielem, w związku z Umową sprzedaży lub umowa kredytu, dostępne łącznie z Towarem, zawierane z Konsumentem na odległość tj.: bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827).
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). W przypadku Usług finansowych umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a instytucją finansową, kredytodawcą lub ubezpieczycielem.
j) Usługa (Usługi) – usługa, świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
2. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
3. Serwis internetowy www.fotomega.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę.
4.Sprzedawca za pośrednictwem serwisu internetowego www.fotomega.pl świadczy następujące Usługi:
a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym jak również zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,
b) umożliwienie Klientom dostępu do oferty Usług finansowych świadczonych przez podmioty trzecie.
5.W przypadku umów dotyczących Usług finansowych do ich zawarcia stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług regulaminów podmiotów trzecich, jak również ogólnych warunków umów, formularzy informacyjnych, wzorców umownych, które udostępniono w Serwisie internetowym lub w inny sposób przekazano Konsumentowi na trwałym nośniku, np.: poprzez instytucję finansową, kredytodawcę lub ubezpieczyciela.
6. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego zgodnego z cennikiem obowiązującym u operatora usług telekomunikacyjnych, z usług którego korzysta Klient.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego dla Klientów nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. Przedmiotowe postanowienie jest skuteczne pod warunkiem że nie naruszy praw przysługujących Konsumentom.
8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://fotomega.pl/i8,informacje-o-cookies.html
9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz sporządzić jego wydruk. Na żądanie Konsumenta Sprzedawca udostępni Konsumentowi wydruk niniejszego regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.
11. W celu korzystania z usług świadczonych przez www.fotomega.pl Kupujący powinien posiadać:
przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail.


II. Zasady korzystania z Serwisu internetowego www.fotomega.pl
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Korzystanie z poszczególnych Usług Serwisu może mieć charakter odpłatny. Informacja o odpłatności zostanie umieszczona na stronie serwisu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne.
6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Serwisu Internetowego.
7. Sprzedawca w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu względnie dokonywania czynności prawnych lub faktycznych sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu Internetowego w szczególności gdy Klient:
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie.
8. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może powtórnie zawrzeć ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
9. W przypadku pozbawienia możliwości korzystania z serwisu internetowego www.fotomega.pl Klient ma prawo uzyskać dane o zamówieniu w formie plików PDF.

III. Indywidualne konto Kupującego
1.
Sprzedawca umożliwia Kupującemu dokonanie rejestracji na stronie www.fotomega.pl. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest konto Kupującego - „Moje konto”, które umożliwia korzystanie z takich funkcji jak: zapamiętanie danych Kupującego, podgląd historii zakupów i stan realizacji bieżącego zamówienia oraz otrzymywanie ofert promocyjnych. Rejestracja jest dobrowolna.
2. W celu rejestracji i utworzenia indywidualnego konta dla Kupującego niezbędne jest podanie: adresu e-mail oraz ustawienie hasła, a także umieszczenie w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych Kupującego.
3. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail, podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
4. Świadczenie usług w ramach indywidualnego konta Kupującego ma charakter bezterminowy. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie, z zachowaniem14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres fotomega@fotomega.pl
5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę świadczenia usług drogą elektroniczną z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wypowiedzenia na podany przez Kupującego adres e-mail,
w przypadku, gdy Kupujący w formularzu rejestracyjnym podał oczywiście nieprawidłowe tj.
fikcyjne dane lub działa w celu sprzecznym z zasadami i celem działania Sklepu oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do konta Kupującego oraz jego usunięciem.
7. Wypowiedzenie umowy przez Kupującego nie wywołuje skutku w stosunku do zamówień, których realizacja rozpoczęła się przed wniesieniem wypowiedzenia.
8. Kupujący może dokonać zakupu na www.fotomega.pl takim wypadku nie tworzy się konta Kupującego.


IV. Ceny
1.
Informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny (zawierają podatek VAT), stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Informacja o cenie podawana na stronie www.fotomega.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej realizację zamówienia przez Sprzedawcę. Nie stanowi zawarcia umowy kupna – sprzedaży, względnie związanie Sprzedawcy ceną, przesłanie do Klienta maila z informacją potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do Sprzedawcy.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

V. Przedmiot sprzedaży
1.
Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego Sprzedawcy - www.fotomega.pl
2. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i posiadają wszelkie atesty wymagane przez polskie prawo.
3. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: K. c.). Informacje o towarach podane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K. c.
4. Ceny produktów będących przedmiotem sprzedaży przedstawione są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Cena produktu podana przez Sprzedawcę nie obejmuje kosztów dostawy, a także ewentualnych prowizji związanych z wyborem sposobu płatności.
6. Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie kraju. Informacja o czasie udzielenia gwarancji jest przedstawiona na stronie produktu. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

VI. Zamówienia
1.
Zamówienia w MPCOMP mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fotomega.pl lub wiadomości e-mail na adres fotomega@fotomega.pl czy telefonicznie -
tel.: (+48)32 494 30 75, 516 512 401, 798 465 555
2. Zamówienia poprzez stronę Sklepu www.fotomega.pl lub wiadomość e-mail Kupujący może składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
Zamówienia telefoniczne mogą być składane w czasie pracy Sklepu, w godzinach 10:00 – 16:00.

3. Zamówienia złożone za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail w dni powszednie po godz. 15.00, a także w weekendy lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym wypadającym po dniu złożenia zamówienia.

4. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.

5. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).

6. Zamówienia poprzez stronę internetową www.fotomega.pl, Kupujący dokonuje kolejno poprzez wybór produktu i umieszczenie go w tzw. „koszyku”, następnie przez wybór sposobu płatności oraz dostawy.

7. Kupujący, który nie dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu będzie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
W celu realizacji Umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę.

8. W etapie końcowym konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu Sklepu oraz potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

10. Czas wysyłki jest określony na stronie produktu. Większość produktów wysyłanych jest w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na wysyłkę zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedawcę.

11. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, które mają zostać przesłane w ramach jednej przesyłki, termin realizacji całego zamówienia będzie równy najdłuższemu z terminów realizacji podanych na stronie produktów składających się na zamówienie.

12. Stan bieżącego zamówienia jest dostępny dla zarejestrowanych Kupujących w
zakładce „Moje konto" po zalogowaniu Kupującego na stronie Sklepu.

13. Modyfikacja treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu wysłania Towaru, za uprzednią zgodą Sprzedawcy. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy modyfikacji lub zmiany zamówienia w szczególności jeżeli zmiana jest niemożliwa ze względów technicznych, wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedawcy względnie byłaby sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi umowami przez Sprzedawcę.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w
sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego
lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe, fikcyjne dane.

15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania Kupującemu, na podany w Zamówieniu adres e-mail, informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

16. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje wysłana na adres e-mail
wskazany przez Kupującego w terminie 1 dnia roboczego od chwili:
- wysłania przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego działu – w przypadku płatności za pobraniem;
- zaksięgowania wpłaty równej całości kosztów realizacji zamówienia na rachunku Sprzedawcy – w przypadku płatności z góry;
- otrzymania przez Sprzedawcę informacji od podmiotów trzecich, o których mowa w dziale VII, ust. 2. b), o akceptacji zakupu w systemie ratalnym.

17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłoczne powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

18. W przypadku braku realizacji przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy, Konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

19. Sprzedawca może wprowadzać szczególne warunki sprzedaży promocyjnej w oparciu o regulaminy promocji. Regulaminy promocji zostaną udostępnione Kupującym przed zawarciem umów na warunkach promocyjnych w taki sposób, aby mogli je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.


VII. Płatność
1.
Sprzedawca obsługuje następujące formy płatności:
a) Płatność gotówką, kartą płatniczą – gdy Klient płaci za towar przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy MPCOMP, w firmie Emka.
b) Płatność przelewem na konto – przy tej formie płatności klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zamówiony towar na podane przez Sprzedawcę konto. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu przelewu.
c) Płatność za pobraniem – Klient płaci za Towar w momencie odbioru z rąk kuriera.
2. Klient ma również możliwość zapłacenia Sprzedawcy należności za pośrednictwem usług finansowych świadczonych przez podmioty trzecie:
a) Płatność elektroniczna - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane sąza pośrednictwem:

-
Blue Media S.A  - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

- Pay now  - mElementsS.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484 , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-304-78-92, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 30.12.2020 r. wynosi 7.500.000 złotych.


-
Dotpay.pl - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.,
Po złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę gdzie należy dokończyć realizację zamówienia, opłacając je.
Regulaminy Dotpay usług są dostępne na stronie internetowej:http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/
- PayPal - Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;

- PayU -
PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.
Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU dostępny na stronie internetowej: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

b)
Sprzedaż ratalna poprzez:

-
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 699.000.000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) opłaconym w całości, posiadająca zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr 66), adres poczty elektronicznej  info@credit-agricole.pl  .
https://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/procedure.jsp?PARAM_TYPE=RAT&PARAM_PROFILE=PSP1081583
-
mBank - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2014 r. wynosi 168.696.052 zł.;
Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na stronie:
http://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf

-
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001171, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 84 238 318 zł., NIP: 526-10-08-546;
Informacje o kredycie ratalnym w sklepach internetowych dostępne na stronie:
http://www.bgzbnpparibas.pl/indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny-w-internecie.asp
- Santander - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102;
Informacje o kredycie ratalnym:
https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic
Regulamin Sprzedaży Ratalnej - eRaty Santander Consumer Bank S.A.:
https://www.alejaratalna.pl/kalkulator/cms/filemanager/userfiles/FAQ_5_91.pdf
3. W przypadku realizacji płatności, za pośrednictwem podmiotów, określonych w ust. 2 Klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów zawarcia realizacji płatności za pośrednictwem podmiotów trzecich – zgodnie z obowiązującymi u tych podmiotów regulaminami oraz cennikami.
4. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Klient w związku z realizacją płatności na rzecz Sprzedawcy.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, na życzenie Klienta. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany przez Kupującego lub w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

VIII. Dostawa
1.
Sprzedawca dostarcza produkty korzystając z usług Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty lub firm Kurierskich DPD oraz Siódemka na zasadach określonych przez dane firmy. DPD świadczy swoje usługi na podstawie warunków przewozu, dostępnych na stronie internetowej http://www.dpd.com.pl/, natomiast Siódemka – https://www.siodemka.com/.
a) DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368 NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PLN;
Informujemy, że w skład Grupy Kapitałowej DPD Polska weszła firma kurierska Siódemka S.A.
Informacje o procesie wysyłki poprzez firmę DPD, warunkach ubezpieczenia przesyłek, regulamin DPD dostępne na stronie:
http://www.dpd.com.pl/
http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16
b) InPost - spółka należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl.
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30–624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 679289506, infolinia: 801-400-100 (z tel. stacjonarnych) lub 722-444-000 (z tel. komórkowych) świadczy usługi min. polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek Paczkomatowych z wykorzystaniem Paczkomatu.
Informacje na stronie: http://www.inpost.pl/
c) Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony;
Informacje
na stronie: http://www.poczta-polska.pl/
2. Zamówiony produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
a) W przypadku wyboru przesyłki za pośrednictwem kuriera zamówione produkty dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
b)
W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatu lub w punkcie odbioru osobistego, zamówione produkty zostaną dostarczone do paczkomatu lub punktu odbioru osobistego wybranego przez Kupującego.
3. Godziny, w których doręczane są przesyłki kurierskie w poszczególnych miastach zawiera Tabela dostępności usług DPD dostępna na stronie:
http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16
4. W sytuacji gdy kurier nie zastanie Kupującego, pozostawia informację dotyczącą formy odbioru Towaru, w postaci awizo.
5. Odbierając dostarczony Towar przez Kuriera, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę. W przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu - na formularzu przedłożonym przez Kuriera. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy,
o zaistniałej sytuacji, za pośrednictwem wysłanej wiadomości e-mailem na adres fotomega@fotomega.pl (prosimy podać nr zamówienia) lub telefonicznie 516 512 401,
798 465 555,
w celu przygotowania nowej dostawy.
6. O wysłaniu zamówienia lub możliwości odbioru towarów w punkcie odbioru osobistego Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms.
7. W punkcie odbioru osobistego zamówiony produkt zostanie wydany jedynie osobie wskazanej w formularzu zamówienia lub osobie przez tę osobę upoważnionej, po okazaniu stosownego pełnomocnictwa.
Odbiór towaru jest możliwy w terminie 7 dni roboczych od przesłania informacji o możliwości odbioru produktu.
8.
W przypadku niedostarczenia zamówionych produktów w terminie, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres fotomega@fotomega.pl (prosimy podać nr zamówienia) lub telefonicznie 798 465 555.
9. Sprzedawca daje Klientowi możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru:
a) w siedzibie firmy na ul.
ul. Wodzisławska 159, 44-218 Rybnik, po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. 516 512 401,  798 465 555 lub +48 32 494 30 75,
b) w firmie OneFoto przy
ul. aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, 44-102 Gliwice


Telefon do Biura Obsługi Klienta:
+48 32 494 30 75 / 516 512 401 / 798 465 126
W godzinach pracy  - 10:00- 16:00 od poniedziałku - piątku

Odbiór osobisty w
OneFoto możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia na stronie sklepu internetowego www.fotomega.pl. oraz kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą: 516 512 401 798 465 555 lub
+48 32 494 30 75.

10. Odbiór osobisty towaru nie wyłącza zobowiązania Klienta wynikającego z pkt VIII ust. 5 zd. 1 niniejszego Regulaminu.

IX. Koszty dostawy
1.
Klient pokrywa koszty dostawy zamówionego towaru.
2. Koszt dostawy jest uzależniony od:
a) wyboru sposobu dostarczenia towaru – firma kurierska, Poczta Polska, InPost Paczkomaty, odbiór osobisty;
b) wyboru sposobu płatności – przelew na konto, płatność za pobraniem (płatność do rąk kuriera w momencie otrzymania przesyłki), odbiór osobisty;
c)
gabarytów, rozmiaru i wagi przesyłki.
3. W przypadku odbioru osobistego, w siedzibie firmy, koszt dostawy wynosi 0 zł.
4. W przypadku odbioru osobistego, w firmie Emka Michał Wyrzykowski-Kuć, koszt dostawy wynosi 0 zł.
5. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności, obciążonego prowizją operatora, koszt prowizji ponosi Kupujący.
Koszt prowizji poniesiony przez Kupującego nie może być wyższy, niż koszt poniesiony z tego tytułu przez Sprzedawcę.
6. Całkowity koszt dostawy oraz ewentualna prowizja za wybrany sposób płatności, są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.X.

X. Uszkodzenia i braki w transporcie
1.
Kupujący jest proszony przy odbiorze sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, Kupujący jest proszony o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
2. Spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
3. O powyższej sytuacji Kupujący jest proszony bezzwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia, powiadomić Sprzedawcę telefonicznie - 516 512 401 lub mailowo pod adresem fotomega@fotomega.pl
4. W przypadku, gdy pomimo braku znamion uszkodzenia przesyłki, zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, zgodna z Zamówieniem Kupujący jest proszony o pilny kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie - 516 512 401 lub 798 465 555 lub mailowo na adres fotomega@fotomega.pl, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.fotomega.pl
5. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

XI. Prawo odstąpienia od umowy
1.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: MPCOMP Michał Pustelnik,
ul. Wodzisławska 159,
44-218 Rybnik
fotomega@fotomega.pl, tel. 798 465 555 / 516 512 401  lub 32 494 30 75 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres Siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na nasz adres poczty internetowej fotomega@fotomega.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Konsumenta podczas procesu składania Zamówienia.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na podany powyżej adres pocztowy siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około: 70 zł.
Konsument jest zobowiązany przesłać towar do Sprzedawcy w sposób
zabezpieczający towar przed zniszczeniem.
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, to odstąpienie Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy o Usługi finansowe.
10. W przypadku, gdy Towar został wydany Konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Konsumenta ceny Towaru, chyba że Konsument niezwłocznie zwróci Towar, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość wygasa. Przy odbiorze przesyłki ze zwracanym Towarem, Sprzedawca powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca powinien niezwłoczne powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji w celu właściwej realizacji zobowiązania.
11. Strony w umowie sprzedaży zawartej na odległość mogą postanowić, że wydanie Towaru może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od umowy kredytu.
12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


XII. Niezgodność Towaru z umową, reklamacje
1.
Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. Poz. 827).
2. W przypadku objęcia produktu gwarancją producenta szczegółowe informacje dotyczące warunków i realizacji gwarancji, bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, są opisane w kartach gwarancyjnych dołączonych do Towaru oraz dostępnych na stronie internetowej producenta.
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dodanej do Towaru.
3. Usługodawca nie jest producentem Towarów.
Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Sprzedawcy. Dane podane przez Kupującego w formularzu reklamacyjnym zostaną wykorzystane jedynie do celów związanych z reklamacją. Zgłoszenie może zostać przesłane e-mailem na adres
fotomega@fotomega.pl lub złożone w siedzibie Sprzedawcy -ul. Wodzisławska 159, 44-218 Rybnik, lub przesłane na adres MPCOMP Michał Pustelnik ul. Wodzisławska 159, 44-218 Rybnik,. Czas odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi do trzech dni.
4. Informacji dotyczących uprawnień Kupującego z tytułu reklamacji
można uzyskać w Siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie – 516 512 401 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres fotomega@fotomega.pl
5. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu. Jeżeli jednak określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy określoną w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
6. Klient dostarcza reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy na własny koszt oraz odpowiedzialność.
7. Odbiór reklamowanego towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi Sprzedawca zawarł umowę, Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty na koszt Kupującego. Towar jest gotowy do odbioru zazwyczaj do 14 dni roboczych.

XIII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu
1.
Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie stwierdzone nieprawidłowości.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres fotomega@fotomega.pl
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 6 tygodni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty złożenia.
5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu
7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

XIV. Odpowiedzialność
1.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu www.fotomega.pl  przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia względnie zawieszenia funkcjonalności serwisu www.fotomega.pl na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.

XV. Ochrona danych osobowych i prywatności
1.
Przez:
a) zbiór danych - rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
b) przetwarzanie danych - rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
c) system informatyczny- rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych w celu realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia względnie zaprezentowania treści dostępnych w serwisie
www.fotomega.pl
d) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
e) usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
f) zgodę Klienta, którego dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej względnie rejestracji przez Klienta Konta.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu internetowego.
6. Klient dokonujący zakupu w Serwisie www.fotomega.pl wyraża również zgodę na udostępnienie danych w celach promocyjnych, wyrażając tym samym zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na przetwarzanie przez Serwis www.fotomega.pl , Grupa Allegro Sp. z o.o oraz Opineo Sp. z o.o. danych osobowych celem wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia, Ankiety oceny realizacji zamówienia w Serwisie www.fotomega.pl , oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
7. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
8. Administrator danych może upoważnić inne podmioty do przetwarzania danych.
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 8, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 8, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych oraz spełnić wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
11. Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych przez Administratora podmiotom trzecim w szczególności w celu:
a) realizacji zamówienia,
b) realizacji postępowania reklamacyjnego i dotyczącego odstąpienia od umowy,
c) realizacji przez Administratora zobowiązań wynikających z innych umów.
12. W przypadku kolizji postanowień niniejszego regulaminu z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182) za wiążące należy uznać przepisy ustawy w zakresie w jakim doszło do kolizji.

XVI. Pozostałe prawa i obowiązki
1.
Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. W celu rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia niezbędne jest wysłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej na adres:
fotomega@fotomega.pl
3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.

XVII. Spory
1.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Kupującego.
2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XVIII. Postanowienia przejściowe i końcowe
1.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz. U. Nr 90, poz. 631).
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Takowe zmiany obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.
6. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1.:wzór formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca dopuszcza ponadto złożenie przez Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Załącznik nr 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
..............................
Miejscowość, data

.......................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)

Adres e-mail

Nr telefonu

 

MPCOMP Michał Pustelnik

ul. Wodzisławska 159,
44-218 Rybnik,
fotomega@fotomega.pl

 

 
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*)......................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).................................

Nr zamówienia....................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków.......................................................................

Nazwa właściela rachunku bankowego...........................................................................


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z realizacją uprawnień wynikających z ustawowego prawa odstąpienia od umowy.


Popularne w sklepie
LP-E12 zamiennik Obiektyw SONY 55-210 mm Instax Mini 12 Wkłady Instax Olympus M.Zuiko ED 40-150 mm Akumulator LP-E17 zamiennik

© FotoMega.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja: DotSell e-marketing