Odbiór w Gliwicach Gliwice (CH ARENA)
Firma OneFoto ul. Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1,
44-102 Gliwice (CH Arena)
Pn - Pt: 10:00 - 20:00, Sb 10:00 - 17:00
Odbiór w Rybniku Rybnik
Firma MPCOMP ul. Wodzisławska 159,
44-218 Rybnik
Pn - Pt: 10:00 - 16:00
Dane kontaktowe 32 494 30 75 lub 798 465 555 / fotomega@fotomega.pl
paynow Zakupy na raty: Raty CA Raty mBank

Regulamin I-VII

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FOTOMEGA.PL

SPIS TREŚCI:
I. Postanowienia ogólne
II. Zasady korzystania z Serwisu internetowego www.fotomega.pl
III. Indywidualne konto Kupującego
IV. Ceny
V. Przedmiot sprzedaży
VI. Zamówienia
VII. Płatność
VIII. Dostawa
IX. Koszty dostawy
X. Uszkodzenia i braki w transporcie
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Niezgodność Towaru z umową, reklamacje
XIII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu
XIV. Odpowiedzialność
XV. Ochrona danych osobowych i prywatności
XVI. Pozostałe prawa i obowiązki
XVII. Spory
XVIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

I. Postanowienia ogólne
1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają
:

a) Sprzedawca, Usługodawca, Właściciel Sklepu internetowegoMichał Pustelnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MPCOMP Michał Pustelnik, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem GP-398/2009, adres siedziby działalności: ul. Podmiejska 95 (Park biznesu "Ballyvesey") II piętro pok. 207, 44-207 Rybnik, NIP 642-263-71-19, REGON 240635050, adres poczty elektronicznej: fotomega@fotomega.pl, nr telefonu 792 465 126 lub (+48)32 494 30 75 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
b) Klient, Kupujący – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia, nabywa produkty z oferty Sprzedawcy lub korzysta z innych usług, w tym z Usług finansowych za pośrednictwem Sklepu internetowego MPCOMP, zwanego w dalszej części regulaminu również Sklepem.
c)Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów
e) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
f) Sklep Internetowy/ Serwis internetowy (zwany dalej też Sklepem) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotomega.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
g) Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
h) Usługa finansowa – umowa ubezpieczenia Towaru zawierana przez Klienta z ubezpieczycielem, w związku z Umową sprzedaży lub umowa kredytu, dostępne łącznie z Towarem, zawierane z Konsumentem na odległość tj.: bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827).
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). W przypadku Usług finansowych umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a instytucją finansową, kredytodawcą lub ubezpieczycielem.
j) Usługa (Usługi) – usługa, świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
2. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
3. Serwis internetowy www.fotomega.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę.
4.Sprzedawca za pośrednictwem serwisu internetowego www.fotomega.pl świadczy następujące Usługi:
a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym jak również zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,
b) umożliwienie Klientom dostępu do oferty Usług finansowych świadczonych przez podmioty trzecie.
5.W przypadku umów dotyczących Usług finansowych do ich zawarcia stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług regulaminów podmiotów trzecich, jak również ogólnych warunków umów, formularzy informacyjnych, wzorców umownych, które udostępniono w Serwisie internetowym lub w inny sposób przekazano Konsumentowi na trwałym nośniku, np.: poprzez instytucję finansową, kredytodawcę lub ubezpieczyciela.
6. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego zgodnego z cennikiem obowiązującym u operatora usług telekomunikacyjnych, z usług którego korzysta Klient.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego dla Klientów nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. Przedmiotowe postanowienie jest skuteczne pod warunkiem że nie naruszy praw przysługujących Konsumentom.
8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności, dostępnej pod adresem http://fotomega.pl/index.php?i1,informacja-o-cookies
9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz sporządzić jego wydruk. Na żądanie Konsumenta Sprzedawca udostępni Konsumentowi wydruk niniejszego regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.
11. W celu korzystania z usług świadczonych przez www.fotomega.pl Kupujący powinien posiadać:
przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail.


II. Zasady korzystania z Serwisu internetowego www.fotomega.pl
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Korzystanie z poszczególnych Usług Serwisu może mieć charakter odpłatny. Informacja o odpłatności zostanie umieszczona na stronie serwisu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne.
6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Serwisu Internetowego.
7. Sprzedawca w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu względnie dokonywania czynności prawnych lub faktycznych sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu Internetowego w szczególności gdy Klient:
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie.
8. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może powtórnie zawrzeć ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
9. W przypadku pozbawienia możliwości korzystania z serwisu internetowego www.fotomega.pl Klient ma prawo uzyskać dane o zamówieniu w formie plików PDF.

III. Indywidualne konto Kupującego
1.
Sprzedawca umożliwia Kupującemu dokonanie rejestracji na stronie www.fotomega.pl. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest konto Kupującego - „Moje konto”, które umożliwia korzystanie z takich funkcji jak: zapamiętanie danych Kupującego, podgląd historii zakupów i stan realizacji bieżącego zamówienia oraz otrzymywanie ofert promocyjnych. Rejestracja jest dobrowolna.
2. W celu rejestracji i utworzenia indywidualnego konta dla Kupującego niezbędne jest podanie: adresu e-mail oraz ustawienie hasła, a także umieszczenie w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych Kupującego.
3. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail, podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
4. Świadczenie usług w ramach indywidualnego konta Kupującego ma charakter bezterminowy. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie, z zachowaniem14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres fotomega@fotomega.pl
5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę świadczenia usług drogą elektroniczną z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wypowiedzenia na podany przez Kupującego adres e-mail,
w przypadku, gdy Kupujący w formularzu rejestracyjnym podał oczywiście nieprawidłowe tj.
fikcyjne dane lub działa w celu sprzecznym z zasadami i celem działania Sklepu oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do konta Kupującego oraz jego usunięciem.
7. Wypowiedzenie umowy przez Kupującego nie wywołuje skutku w stosunku do zamówień, których realizacja rozpoczęła się przed wniesieniem wypowiedzenia.
8. Kupujący może dokonać zakupu na www.fotomega.pl takim wypadku nie tworzy się konta Kupującego.


IV. Ceny
1.
Informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny (zawierają podatek VAT), stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Informacja o cenie podawana na stronie www.fotomega.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej realizację zamówienia przez Sprzedawcę. Nie stanowi zawarcia umowy kupna – sprzedaży, względnie związanie Sprzedawcy ceną, przesłanie do Klienta maila z informacją potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do Sprzedawcy.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

V. Przedmiot sprzedaży
1.
Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego Sprzedawcy - www.fotomega.pl
2. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i posiadają wszelkie atesty wymagane przez polskie prawo.
3. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: K. c.). Informacje o towarach podane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K. c.
4. Ceny produktów będących przedmiotem sprzedaży przedstawione są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Cena produktu podana przez Sprzedawcę nie obejmuje kosztów dostawy, a także ewentualnych prowizji związanych z wyborem sposobu płatności.
6. Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie kraju. Informacja o czasie udzielenia gwarancji jest przedstawiona na stronie produktu. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

VI. Zamówienia
1.
Zamówienia w MPCOMP mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fotomega.pl lub wiadomości e-mail na adres fotomega@fotomega.pl czy telefonicznie - 792465126.

2. Zamówienia poprzez stronę Sklepu www.fotomega.pl lub wiadomość e-mail Kupujący może składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
Zamówienia telefoniczne mogą być składane w czasie pracy Sklepu, w godzinach     10:00 – 16:00.

3. Zamówienia złożone za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail w dni powszednie po godz. 15.00, a także w weekendy lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym wypadającym po dniu złożenia zamówienia.

4. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.

5. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).

6. Zamówienia poprzez stronę internetową www.fotomega.pl, Kupujący dokonuje kolejno poprzez wybór produktu i umieszczenie go w tzw. „koszyku”, następnie przez wybór sposobu płatności oraz dostawy.

7. Kupujący, który nie dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu będzie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
W celu realizacji Umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę.

8. W etapie końcowym konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu Sklepu oraz potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

10. Czas wysyłki jest określony na stronie produktu. Większość produktów wysyłanych jest w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na wysyłkę zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedawcę.

11. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, które mają zostać przesłane w ramach jednej przesyłki, termin realizacji całego zamówienia będzie równy najdłuższemu z terminów realizacji podanych na stronie produktów składających się na zamówienie.

12. Stan bieżącego zamówienia jest dostępny dla zarejestrowanych Kupujących w
zakładce „Moje konto" po zalogowaniu Kupującego na stronie Sklepu.

13. Modyfikacja treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu wysłania Towaru, za uprzednią zgodą Sprzedawcy. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy modyfikacji lub zmiany zamówienia w szczególności jeżeli zmiana jest niemożliwa ze względów technicznych, wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedawcy względnie byłaby sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi umowami przez Sprzedawcę.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w
sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego
lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe, fikcyjne dane.

15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania Kupującemu, na podany w Zamówieniu adres e-mail, informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

16. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje wysłana na adres e-mail
wskazany przez Kupującego w terminie 1 dnia roboczego od chwili:
- wysłania przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego działu – w przypadku płatności za pobraniem;
- zaksięgowania wpłaty równej całości kosztów realizacji zamówienia na rachunku Sprzedawcy – w przypadku płatności z góry;
- otrzymania przez Sprzedawcę informacji od podmiotów trzecich, o których mowa w dziale VII, ust. 2. b), o akceptacji zakupu w systemie ratalnym.

17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłoczne powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

18. W przypadku braku realizacji przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy, Konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

19. Sprzedawca może wprowadzać szczególne warunki sprzedaży promocyjnej w oparciu o regulaminy promocji. Regulaminy promocji zostaną udostępnione Kupującym przed zawarciem umów na warunkach promocyjnych w taki sposób, aby mogli je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.


VII. Płatność
1.
Sprzedawca obsługuje następujące formy płatności:
a) Płatność gotówką przy odbiorze – gdy Klient płaci za towar przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy MPCOMP, w firmie CloudPack.
b) Płatność przelewem na konto – przy tej formie płatności klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zamówiony towar na podane przez Sprzedawcę konto. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu przelewu.
c) Płatność za pobraniem – Klient płaci za Towar w momencie odbioru z rąk kuriera.
2. Klient ma również możliwość zapłacenia Sprzedawcy należności za pośrednictwem usług finansowych świadczonych przez podmioty trzecie:
a) Płatność elektroniczna - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane sąza pośrednictwem:
-
Dotpay.pl - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.,
Po złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę gdzie należy dokończyć realizację zamówienia, opłacając je.
Regulaminy Dotpay usług są dostępne na stronie internetowej:http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/
- PayPal - Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
- PayU -
PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.
Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU dostępny na stronie internetowej:http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

b)
Sprzedaż ratalna poprzez:
- mBank - mBank S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2014 r. wynosi 168.696.052 zł.;
Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na stronie:
http://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf
- Sygma Bank - Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu za numerem R.C.S. Paris B 327 511 036 (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym 575 000 003,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219686, NIP 107-00-01-152;
Informacje o kredycie ratalnym w sklepach internetowych dostępne na stronie:
https://www.sygmabank.pl/kredyty-ratalne/sygma-raty
- Santander -
Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102;
Informacje o kredycie ratalnym:
https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic
Regulamin Sprzedaży Ratalnej - eRaty Santander Consumer Bank S.A.:
https://www.alejaratalna.pl/kalkulator/cms/filemanager/userfiles/FAQ_5_91.pdf
3. W przypadku realizacji płatności, za pośrednictwem podmiotów, określonych w ust. 2 Klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów zawarcia realizacji płatności za pośrednictwem podmiotów trzecich – zgodnie z obowiązującymi u tych podmiotów regulaminami oraz cennikami.
4. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Klient w związku z realizacją płatności na rzecz Sprzedawcy.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, na życzenie Klienta. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany przez Kupującego lub w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

Popularne w sklepie
LP-E12 zamiennik Obiektyw SONY 55-210 mm Instax Mini 12 Wkłady Instax Olympus M.Zuiko ED 40-150 mm Akumulator LP-E17 zamiennik

© FotoMega.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja: DotSell e-marketing