Odbiór w Gliwicach Gliwice (CH ARENA)
Firma OneFoto ul. Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1,
44-102 Gliwice (CH Arena)
Pn - Pt: 10:00 - 20:00, Sb 10:00 - 17:00
Odbiór w Rybniku Rybnik
Firma MPCOMP ul. Wodzisławska 159,
44-218 Rybnik
Pn - Pt: 10:00 - 16:00
Dane kontaktowe 32 494 30 75 lub 798 465 555 / fotomega@fotomega.pl
paynow Zakupy na raty: Raty CA Raty mBank

Regulamin VIII-XVIII

VIII. Dostawa
1.
Sprzedawca dostarcza produkty korzystając z usług Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty lub firm Kurierskich DPD oraz Siódemka na zasadach określonych przez dane firmy. DPD świadczy swoje usługi na podstawie warunków przewozu, dostępnych na stronie internetowej http://www.dpd.com.pl/, natomiast Siódemka – https://www.siodemka.com/.
a) DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368 NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PLN;
Informujemy, że w skład Grupy Kapitałowej DPD Polska weszła firma kurierska Siódemka S.A.
Informacje o procesie wysyłki poprzez firmę DPD, warunkach ubezpieczenia przesyłek, regulamin DPD dostępne na stronie:
http://www.dpd.com.pl/
http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16
b) InPost - spółka należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl.
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30–624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 679289506, infolinia: 801-400-100 (z tel. stacjonarnych) lub 722-444-000 (z tel. komórkowych) świadczy usługi min. polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek Paczkomatowych z wykorzystaniem Paczkomatu.
Informacje na stronie: http://www.inpost.pl/
c) Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony;
Informacje
na stronie: http://www.poczta-polska.pl/
2. Zamówiony produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
a) W przypadku wyboru przesyłki za pośrednictwem kuriera zamówione produkty dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
b)
W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatu lub w punkcie odbioru osobistego, zamówione produkty zostaną dostarczone do paczkomatu lub punktu odbioru osobistego wybranego przez Kupującego.
3. Godziny, w których doręczane są przesyłki kurierskie w poszczególnych miastach zawiera Tabela dostępności usług DPD dostępna na stronie:
http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16
4. W sytuacji gdy kurier nie zastanie Kupującego, pozostawia informację dotyczącą formy odbioru Towaru, w postaci awizo.
5. Odbierając dostarczony Towar przez Kuriera, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę. W przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu - na formularzu przedłożonym przez Kuriera. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy,
o zaistniałej sytuacji, za pośrednictwem wysłanej wiadomości e-mailem na adres fotomega@fotomega.pl (prosimy podać nr zamówienia) lub telefonicznie 792465126, w celu przygotowania nowej dostawy.
6. O wysłaniu zamówienia lub możliwości odbioru towarów w punkcie odbioru osobistego Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms.
7. W punkcie odbioru osobistego zamówiony produkt zostanie wydany jedynie osobie wskazanej w formularzu zamówienia lub osobie przez tę osobę upoważnionej, po okazaniu stosownego pełnomocnictwa.
Odbiór towaru jest możliwy w terminie 7 dni roboczych od przesłania informacji o możliwości odbioru produktu.
8.
W przypadku niedostarczenia zamówionych produktów w terminie, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres sklep@mpcomp.pl (prosimy podać nr zamówienia) lub telefonicznie 792465126.
9. Sprzedawca daje Klientowi możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru:
a) w siedzibie firmy na ul. Podmiejskiej 95 (Park biznesu "Ballyvesey") II piętro pok. 207, 44-207 Rybnik, po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. 792 465 126 lub +48 32 494 30 75,
b) w firmie CloudPack przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa (Wola)
Telefon do Biura Obsługi Klienta:
+48 22 397 45 59,
Cloudpack Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, NIP: 527-27-18-636,
Telefon kontaktowy: +48 533 300 425
, http://www.cloudpack.pl/
Odbiór osobisty w
CloudPack możliwy jestpo wcześniejszym złożeniu zamówienia na stronie sklepu internetowego www.fotomega.pl. oraz kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą: 792 465 126 lub +48 32 494 30 75.
10. Odbiór osobisty towaru nie wyłącza zobowiązania Klienta wynikającego z pkt VIII ust. 5 zd. 1 niniejszego Regulaminu.

IX. Koszty dostawy
1.
Klient pokrywa koszty dostawy zamówionego towaru.
2. Koszt dostawy jest uzależniony od:
a) wyboru sposobu dostarczenia towaru – firma kurierska, Poczta Polska, InPost Paczkomaty, odbiór osobisty;
b) wyboru sposobu płatności – przelew na konto, płatność za pobraniem (płatność do rąk kuriera w momencie otrzymania przesyłki), odbiór osobisty;
c)
gabarytów, rozmiaru i wagi przesyłki.
3. W przypadku odbioru osobistego, w siedzibie firmy, koszt dostawy wynosi 0 zł.
4. W przypadku odbioru osobistego, w firmie CloudPack, koszt dostawy wynosi 5 zł.
5. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności, obciążonego prowizją operatora, koszt prowizji ponosi Kupujący.
Koszt prowizji poniesiony przez Kupującego nie może być wyższy, niż koszt poniesiony z tego tytułu przez Sprzedawcę.
6. Całkowity koszt dostawy oraz ewentualna prowizja za wybrany sposób płatności, są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.X.

X. Uszkodzenia i braki w transporcie
1.
Kupujący jest proszony przy odbiorze sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, Kupujący jest proszony o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
2. Spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
3. O powyższej sytuacji Kupujący jest proszony bezzwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia, powiadomić Sprzedawcę telefonicznie - 792465126 lub mailowo pod adresem fotomega@fotomega.pl
4. W przypadku, gdy pomimo braku znamion uszkodzenia przesyłki, zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, zgodna z Zamówieniem Kupujący jest proszony o pilny kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie - 792465126 lub mailowo na adres fotomega@fotomega.pl, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.fotomega.pl
5. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

XI. Prawo odstąpienia od umowy
1.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: MPCOMP Michał Pustelnik, ul. Podmiejska 95 (Park biznesu "Ballyvesey") II piętro pok. 207, 44-207 Rybnik, sklep@mpcomp.pl, tel. 792 465 126 lub 32 494 30 75 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres Siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na nasz adres poczty internetowej sklep@mpcomp.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Konsumenta podczas procesu składania Zamówienia.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na podany powyżej adres pocztowy siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około: 70 zł.
Konsument jest zobowiązany przesłać towar do Sprzedawcy w sposób
zabezpieczający towar przed zniszczeniem.
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, to odstąpienie Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy o Usługi finansowe.
10. W przypadku, gdy Towar został wydany Konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Konsumenta ceny Towaru, chyba że Konsument niezwłocznie zwróci Towar, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość wygasa. Przy odbiorze przesyłki ze zwracanym Towarem, Sprzedawca powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca powinien niezwłoczne powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji w celu właściwej realizacji zobowiązania.
11. Strony w umowie sprzedaży zawartej na odległość mogą postanowić, że wydanie Towaru może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od umowy kredytu.
12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


XII. Niezgodność Towaru z umową, reklamacje
1.
Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. Poz. 827).
2. W przypadku objęcia produktu gwarancją producenta szczegółowe informacje dotyczące warunków i realizacji gwarancji, bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, są opisane w kartach gwarancyjnych dołączonych do Towaru oraz dostępnych na stronie internetowej producenta.
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dodanej do Towaru.
3. Usługodawca nie jest producentem Towarów.
Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Sprzedawcy. Dane podane przez Kupującego w formularzu reklamacyjnym zostaną wykorzystane jedynie do celów związanych z reklamacją. Zgłoszenie może zostać przesłane e-mailem na adres
fotomega@fotomega.pl lub złożone w siedzibie Sprzedawcy - ul. Podmiejska 95 (Park biznesu "Ballyvesey") II piętro pok. 207, Rybnik lub przesłane na adres MPCOMP Michał Pustelnik ul. Podmiejska 95 (Park biznesu "Ballyvesey") II piętro pok. 207, 44-207 Rybnik. Czas odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi do trzech dni.
4. Informacji dotyczących uprawnień Kupującego z tytułu reklamacji
można uzyskać w Siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie – 792465126 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres fotomega@fotomega.pl
5. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu. Jeżeli jednak określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy określoną w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
6. Klient dostarcza reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy na własny koszt oraz odpowiedzialność.
7. Odbiór reklamowanego towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi Sprzedawca zawarł umowę, Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty na koszt Kupującego. Towar jest gotowy do odbioru zazwyczaj do 14 dni roboczych.

XIII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu
1.
Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie stwierdzone nieprawidłowości.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres fotomega@fotomega.pl
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 6 tygodni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty złożenia.
5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu
7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

XIV. Odpowiedzialność
1.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu www.fotomega.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia względnie zawieszenia funkcjonalności serwisu www.fotomega.pl na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.

XV. Ochrona danych osobowych i prywatności
1.
Przez:
a) zbiór danych - rozumie się przez każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
b) przetwarzanie danych - rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
c) system informatyczny- rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych w celu realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia względnie zaprezentowania treści dostępnych w serwisie www.fotomega.pl;
d) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
e) usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
f) zgodę Klienta, którego dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej względnie rejestracji przez Klienta Konta.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu internetowego.
6. Klient dokonujący zakupu w Serwisie www.fotomega.pl wyraża również zgodę na udostępnienie danych w celach promocyjnych, wyrażając tym samym zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na przetwarzanie przez Serwis www.fotomega.pl, Grupa Allegro Sp. z o.o oraz Opineo Sp. z o.o. danych osobowych celem wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia, Ankiety oceny realizacji zamówienia w Serwisie www.fotomega.pl, oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
7. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
8. Administrator danych może upoważnić inne podmioty do przetwarzania danych.
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 8, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 8, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych oraz spełnić wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
11. Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych przez Administratora podmiotom trzecim w szczególności w celu:
a) realizacji zamówienia,
b) realizacji postępowania reklamacyjnego i dotyczącego odstąpienia od umowy,
c) realizacji przez Administratora zobowiązań wynikających z innych umów.
12. W przypadku kolizji postanowień niniejszego regulaminu z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182) za wiążące należy uznać przepisy ustawy w zakresie w jakim doszło do kolizji.

XVI. Pozostałe prawa i obowiązki
1.
Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. W celu rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia niezbędne jest wysłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej na adres: sklep@mpcomp.pl
3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.

XVII. Spory
1.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Kupującego.
2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XVIII. Postanowienia przejściowe i końcowe
1.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz. U. Nr 90, poz. 631).
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Takowe zmiany obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.
6. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1.:wzór formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca dopuszcza ponadto złożenie przez Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 

Popularne w sklepie
LP-E12 zamiennik Obiektyw SONY 55-210 mm Instax Mini 12 Wkłady Instax Olympus M.Zuiko ED 40-150 mm Akumulator LP-E17 zamiennik

© FotoMega.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja: DotSell e-marketing